Manpower Index trhu práce Q2 2018

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA HLÁSIA NA 2Q 2018 NAĎALEJ OPTIMISTICKÉ NÁBOROVÉ PLÁNY

Bratislava, 13. marca – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na druhý štvrťrok 2018. Zamestnávatelia na Slovensku majú na druhý štvrťrok 2018 veľmi optimistické náborové plány. 16 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 75 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na druhý štvrťrok 2018 hodnotu +12 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +12 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je Index silnejší o 3 percentné body a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku narástol o 2 percentné body. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Nezamestnanosť na Slovensku naďalej rapídne klesá a evidujeme množstvo nových zahraničných investícií, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. Je to veľmi dobrá správa pre uchádzačov o zamestnanie, stále viac spoločností sa však sťažuje na nedostatok vhodných kandidátov. Ide predovšetkým o kandidátov so špecializovanými zručnosťami v IT, strojárstve alebo s obchodnými zručnosťami, no podniky hlásia aj nedostatok kandidátov na nekvalifikované pracovné miesta v spracovateľskom priemysle a logistike. Z prieskumu ManpowerGroup Čistý index trhu práce na 2. štvrťrok 2018 vyplýva, že 29 % zamestnávateľov vo veľkých podnikoch s viac než 250 zamestnancami plánuje v nasledujúcich troch mesiacoch naberať nových zamestnancov. Najväčší dopyt zo strany našich klientov vidíme predovšetkým v odvetviach spojených s automobilovým priemyslom, ako je strojárstvo, elektrotechnika a logistika,” povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v deviatich z desiatich odvetví predpovedajú na druhý štvrťrok 2018 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetví Poľnohospodár¬stvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov, Index tu dosa¬huje hodnotu +27 %. Priaznivé náborové plány s Čistým indexom trhu práce +20 % majú zamestná¬vatelia v odvetví Spracovateľský priemysel. Stabilné náborové prostredie hlásia Financie, poistenie, nehnu¬teľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom +17 %, Ťažba nerastných surovín s Indexom +12 % a Veľko¬obchod a maloobchod s Indexom +11 %. Naproti tomu Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody hlási znižova¬nie počtu pracovných síl s Indexom -4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel v štyroch z desiatich odvetví. Strmý nárast o 37 percentných bodov hlási Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov, posilnenie o 20 percentných bodov hlási Ťažba nerastných surovín a o 10 percentných bodov Ubytovanie a stravovanie. V piatich odvetviach Index oslabol, predovšetkým v odvetviach Štátna správa, zdravotníc¬tvo, vzdelávanie a kultúra o 10 percentných bodov, Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody o 8 percent¬ných bodov a Stavebníctvo o 7 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 17 percentných bodov hlási Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov. Zamestnávatelia v odvetviach Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Ťažba nerastných surovín hlásia zlepšenie trhu práce o 6 percentných bodov. Náborové plány sa zhoršili v štyroch odvetviach, predovšetkým v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody o 6 percentných bodov a Stavebníctvo o 5 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +14 %. Priaznivé náborové prostredie hlási aj Stredné a Západné Slovensko s Indexom +13 %. Zamestnáva¬telia na Východnom Slovensku hlásia Index v hodnote +8 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestná¬vatelia v Bratislave hlásia pokles o 2 percentné body. Vo zvyšných regiónoch ich náborové plány rastú – na Strednom Slovensku o 6 percentných bodov, na Východnom Slovensku o 4 percentné body a na Západnom Slovensku o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili o 4 percentné body na Strednom a Západnom Sloven¬sku, v Bratislave zosilneli o 2 percentné body a na Východnom Slovensku zostávajú relatívne stabilné.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov vo všetkých štyroch kategóriách plánujú v budúcom štvrťroku aktívne naberať nových zamestnancov. Najoptimistickejšie sú veľké podniky s viac než 250 zamestnancami, Index tu dosahuje +25 %. Stredné podniky 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +14 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index +9 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami očakávajú opatrné náborové plány s Indexom +5 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sú náboro¬vé plány silnejšie o 7 percentných bodov v mikropodni¬koch, ale vo veľkých podnikoch sa znížili o 6 percent¬ných bodov. Index v stredných podnikoch je o 2 percentné body vyšší a v malých podnikoch zosilnel o 5 percentných bodov. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia v stredných podnikoch o 6 percentných bodov silnejšie náborové aktivity a vo veľkých podnikoch o 2 percent¬né body. Index v malých podnikoch zostáva bez zmeny a v mikropodnikoch mierne narástol o jeden percentný bod.

Globálny pohľad

Zamestnávatelia v 43 zo 44 krajín očakávajú v nasle¬dujúcom štvrťroku rôznu mieru nárastu počtu pracov¬ných síl. Po prvýkrát sa do prieskumu zapojilo Chorvátsko, ktoré na základe neočistených dát hlási zdravé náborové prostredie. V porovnaní s predchá¬dzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 17 krajinách a oblastiach očakávajú zosilnenie náborových plánov, v 17 znižovanie a v deviatich sú ich plány bez zmeny.** V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa náborové prostredie zlepšilo v 25 zo 43 krajín a oblastí, oslablo v 13 a zostalo bez zmeny v piatich. V krajinách a oblastiach, kde sú k dispozícii sezónne očistené dáta, je istota zamestnávateľov najväčšia na Taiwane, v Japonsku, Maďarsku a v USA, zatiaľ čo najslabšie náborové plány hlási Taliansko, Česká republika a Švajčiarsko. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meoswww.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. júna 2018.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 2. štvrťrok 2018 bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2018 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 44 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 44 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú jej klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, pomáha viac než 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaisťuje zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2018 už po ôsmykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností, je jednou z najobdivovanejších spoločností časopisu Fortune a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledkami