Manpower Index trhu práce Q3 2016

Nádejné náborové plány slovenských zamestnávateĺov v 3Q/2016

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. najoptimistickejšie náborové plány s čistým indexom trhu práce +25 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami.

Bratislava, 15. júna – Spoločnosť Manpower Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce na tretí štvrťrok 2016. Slovenskí zamestnávatelia hlásia na obdobie júl – september povzbudzujúce náborové plány. 17 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedá ich zníženie a 77 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +13 %. Manpower má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát za účelom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %. Náborové plány sú oproti minulému štvrťroku o 5 percentných bodov silnejšie a v medziročnom porovnaní sú relatívne nezmenené.Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Rok 2016 znamená ešte väčší nedostatok ľudí na všetky typy pracovných pozícií vrátane nízko kvalifikovaných, predovšetkým vo výrobe, logistike a službách. Súčasný kvartál je navyše obdobím roku, keď zamestnávatelia najviac naberajú nových zamestnancov a nezamestnanosť dosahuje ročné minimum. Firmy nemôžu obsadiť svoje voľné pracovné miesta a najväčšou HR témou tohto roku je, ako majú svoje požiadavky na nových zamestnancov, interné procesy, spôsoby riadenia a motivácie ľudí nastaviť tak, aby mali dostatok ľudí a mohli plniť svoje obchodné ciele. Nezamestnanosť na Slovensku klesá, naďalej však zostávajú regióny a celé skupiny aktívnej populácie, ktoré sa stretávajú s veľkými bariérami na trhu práce pri hľadaní uplatnenia. Ďalšou veľkou výzvou pre samotné firmy a zároveň i pre štát a každého jednotlivca je, ako túto diskrepanciu čo najefektívnejšie eliminovať,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia vo všetkých desiatich odvetviach predpovedajú na tretí štvrťrok 2016 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány hlási odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+23 %) a Veľkoobchod a maloobchod (+19 %). I zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel predpovedajú nádejné vyhliadky pre uchádzačov o prácu s Indexom +16 %. Stagnujúce náborové prostredie hlási Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (+2 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index zvýšil v siedmich z desiatich odvetví, hlavne v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (o 17 percentných bodov). Zamestnávatelia v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody však hlásia pokles o 4 percentné body. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v siedmich z desiatich odvetví, predovšetkým o 12 percentných bodov v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom. Naopak, znížil sa o 9 percentných bodov v Spracovateľskom priemysle.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia na Západnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +18 %, nasleduje Východné Slovensko s Indexom +14 % a Bratislava +13 %. Najslabšie náborové prostredie hlási Stredné Slovensko s Indexom +7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel o 10 percentných bodov na Západnom Slovensku a o 5 percentných bodov v Bratislave a na Východnom Slovensku. Na Strednom Slovensku zostáva trh práce relatívne stabilný. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zvýšili vo všetkých štyroch regiónoch o 2 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +25 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami, nasledované strednými podnikmi s 50 – 249 zamestnancami (+12 %) a mikropodnikmi s menej než 10 zamestnancami (+11 %). Malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia mierny nárast počtu pracovných síl s Indexom +8 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zvýšili v stredných podnikoch a mikropodnikoch o 8 percentných bodov, vo veľkých podnikoch o 4 percentné body a v malých podnikoch o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní hlásia mikropodniky zlepšenie o 8 percentných bodov, ale veľké podniky hlásia oslabenie náborových plánov o 3 percentné body. Malé podniky hlásia relatívne stabilné náborové prostredie a Index v stredných podnikoch zostáva bez zmien.

Globálny pohľad

V 40 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány zosilneli v 14krajinách a zoslabli v 21. V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zlepšilo v 13krajinách a oblastiach, ale zoslablo v 24. Najoptimistickejšie náborové plány na tretí štvrťrok hlásia zamestnávatelia v Indii, Japonsku, na Taiwane, v Guatemale, Rumunsku a USA. Najslabšie hodnoty Indexu hlási Brazília, Taliansko a Švajčiarsko. Ďalšie výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce budú zverejnené 13. septembra 2016.