On-site

Špecifiká on-site riešení

Stála alebo dočasná prítomnosť personálneho konzultanta Manpower na pracovisku u klienta ponúka maximálnu mieru flexibility – konzultant okamžite rieši operatívne záležitosti, súvisiace s pridelenými zamestnancami. Náš konzultant organizuje pohovory, nástupy, vedie personálnu a mzdovú agendu. Poskytuje informácie uchádzačom, usporadúva panelové pohovory v mieste. Predstavuje vhodných uchádzačov HR oddeleniu klienta. Podieľa sa na príprave HR planningu. Vďaka on-site service je zaistená priama komunikácia medzi HR, výrobou a agentúrou.

Výhody on-site riešení

  • Úspora času – možnosť delegovania administratívy a činností spojených s náborom zamestnancov.
  • Úspora nákladov – pracovná sila na HR bez mzdových nákladov.
  • Maximálny súlad s potrebami klienta a precízna znalosť prostredia.