ManpowerGroup Total Workforce Index 2021

Slovenský trh pracovných síl je pre zahraničných investorov stále atraktívny vďaka stabilite trhu, vysokej produktivite práce, nižším nákladom na podnikanie a dostupnosti pracovnej sily

TWI-

Bratislava, 23. februára 2022 – Spoločnosť ManpowerGroup vytvorila metriku pozostávajúcu z  200 parametrov, aby mohla exaktne porovnať pracovné trhy v 76 krajinách sveta, vrátane Slovenska, mapujúc tak obtiažnosť náboru, a tiež udržania a riadenia ľudských zdrojov v jednotlivých krajinách. Okrem tradičných pracovných úväzkov metrika prihliada aj na také faktory, akými sú flexibilná pracovná sila, alternatívne pracovné úväzky, či neformálny trh práce.

Jednotlivé parametre sú rozdelené do 4 hlavných skupín:

 1. Dostupnosť pracovnej sily: popisuje úroveň nezamestnanosti, vzdelanosti, kvalifikačné štruktúry, jazyková vybavenosť, početnosť flexibilnej, a tiež neformálnej pracovnej sily, veková štruktúra zamestnancov, rovnosť ľudí na trhu práce, štruktúra zamestnanosti v jednotlivých odvetviach, a ďalšie.
 2. Nákladovosť: porovnanie miezd, benefitov, zdanenia, ďalších odvodov, príplatkov k mzde, nákladov na materské a rodičovské dovolenky, úroveň miezd v rámci jednotlivých typov pozícií, náklady na založenie spoločnosti a vedenie podnikania, a iné.
 3. Produktivita: počet hodín, ktoré zamestnanci odpracujú za základnú mzdu (fond pracovného času, dni plateného voľna), dĺžka skúšobnej doby, efektivita úradov a infraštruktúry, IKT vybavenosť obyvateľov, a ďalšie.
 4. Legislatívne a inštituciálne regulácie: možnosti flexibility, možnosti využitia subdodávateľov, možnosti uzatvárania zmlúv na dobu určitú, dĺžka výpovednej lehoty, vek odchodu do dôchodku, vízová politika a otvorenosť ekonomiky voči zahraničnej pracovnej sile, úroveň korupcie, hrozby terorizmu, ekonomických rizík, obmedzenia zahraničných investícií, atď.

Výsledky prieskumu – globálne

 • Na prvých priečkach celkového hodnotenia TWI nájdeme Spojené štáty, Singapur, Kanadu, Hong Kong a Holandsko.
 • Naopak, na chvoste rebríčka sa ocitli juhoamerické krajiny: Paraguaj, Bolívia, Nikaragua a Honduras.
 • Medzi najlepšie hodnotené krajiny z hľadiska dostupnosti pracovnej sily patria: USA, Singapur a Švajčiarsko.
 • Najvýhodnejšími lokalitami z hľadiska nákladovosti sú Thajsko, Hong Kong a Macao.
 • Z hľadiska legislatívneho prostredia trhu práce sú pre investorov najatraktívnejšími krajinami Nórsko, Estónsko a Rakúsko.
 • produktivite vedie Izrael, Holandsko a Singapur.

 

Výsledky prieskumu – Slovensko

 • Slovenská republika sa v hodnotení TWI umiestnila na 40. mieste zo 76 krajín zaradených do prieskumu.
 • Oproti roku 2017, kedy sa tento prieskum začal uskutočňovať, si Slovensko zlepšilo pozíciu o 10 miest.
 • V regióne Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA) je SR na 25. priečke zo 40 EMEA krajín.
 • Prieskum TWI uvádza, že 1/3 ekonomicky aktívnej populácie na Slovensku má kvalifikačné predpoklady vykonávať white collar pozície.
 • Z prieskumu TWI ďalej vyplýva, že takmer pätina pracovnej sily na Slovensku má podmienky pre remote prácu.
 • V kombinácii s 26% pracovnej sily so schopnosťou pracovať v prostredí, kde je komunikačným jazykom angličtina, prieskum potvrdzuje, že na Slovensku existuje základný potenciál pre vykonávanie širšej škály remote pracovných pozícií od centier zdieľaných služieb, cez call centrá, technickú podporu, až po Research & Development.

 

Atraktivita slovenského trhu

„Slovenská republika nepochybne patrí medzi krajiny, ktoré sú zaujímavým trhom pre zahraničných investorov. Pre každú firmu, ktorá prichádza do európskeho priestoru je kombinácia faktorov, akými sú trhová stabilita, výhodná geografická poloha, členstvo v Eurozóne, a fakt, že Slovensko je jednou z najmenej zadĺžených ekonomík Eurozóny, určite príťažlivá.

 Ak k týmto faktorom pridáme vysokú produktivitu práce v rámci regiónu, nižšie náklady na pracovnú silu ako je globálny i európsky priemer, a tiež dostupnosť pracovnej sily, tiež postupné skvalitňovanie business prostredia zo strany štátu, napríklad vo forme atraktívnych investičných stimulov a osobitných daňových režimov pre výskumné a vývojové aktivity, získame ďalšie dôvody, ktoré hovoria v prospech investovania na Slovensku.

Pravdou zostáva, že nízke mzdy, a to najmä vo výrobe, špeciálne v oblasti automotive, ktoré boli v minulosti lákadlom číslo jeden pre zahraničných investorov, sú dnes na ústupe. V budúcnosti bude čoraz väčšiu úlohu zohrávať dobrá IKT dostupnosť a gramotnosť, úroveň vzdelania, rovnako ako aj stupeň digitalizácie a automatizácie.

V tom zároveň vidím náš veľký potenciál: čím viac sa sústredíme na rozvoj vzdelanosti, vrátane výuky jazykov a duálneho vzdelávania, ktoré prepája prípravu v škole s praxou, čím viac sa budeme venovať podpore vedy a výskumu, zveľaďovaniu infraštruktúry a zlepšovaniu podmienok pre zahraničné investície, tým viac investorov na Slovensko prilákame.

Pandémia so sebou priniesla reštrukturalizáciu trhu pracovných síl. Narastajúci dopyt po menej kvalifikovaných, či nekvalifikovaných pozíciách v logistike a výrobe čelí limitovanej ponuke, čo vedie k postupnému zvyšovaniu miezd, opatrnému zavádzaniu flexibilnejších prvkov do organizácie práce, ale zároveň i znižovaniu nárokov na vzdelanie, či prax uchádzačov,“ hovorí Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko a ďalej dodáva: „ Slovenský trh práce sa ocitol v druhej polovici celkového rebríčka aj z toho dôvodu, že v medzinárodnom porovnaní zostávame podľa analýzy TWI pod priemerom v parametroch, akými sú: úroveň legislatívnej náročnosti podnikania, miera flexibility a využívania alternatívnych úväzkov, komunikatívna znalosť angličtiny, či oblasť rodovej rovnosti a inklúzie na trhu práce.“

Legislatívne a inštitucionálne regulácie: táto metrika posudzuje ako reštriktívne sú podmienky a postupy zapojenia pracovnej sily do pracovného procesu. Priaznivé regulačné prostredie sa vytvára vtedy, keď je organizáciám k dispozícii mnoho typov pracovných pomerov, v podobe formálnej alebo neformálnej práce, pričom maximálne dĺžky zmlúv, výpovedné lehoty a požiadavky na odstupné sú minimálne alebo sa nevyžadujú. Top trhmi v tejto oblasti s najmenej reštriktívnymi štandardmi sú Nórsko, Estónsko, Rakúsko, Fínsko a Dánsko.

Dôležitým prvkom pri podnikaní je aj dĺžka výpovednej doby zamestnancov. Dlhšie výpovedné lehoty zaťažujú rozpočty firiem, zvyšujú náklady a brzdia tvorbu nových pracovných miest. Slovensko, ale tiež Nemecko, Rakúsko, Poľsko, či Maďarsko tento problém riešia rôznou dĺžkou výpovednej doby, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Výpovedné doby viac chránia ľudí, ktorí sú zamestnaní dlhšie.

V komplexnom indexe náročnosti podnikania (pozostávajúceho z mnohých faktorov od hodnotenia náročnosti založenia firmy, daňového prostredia, stavebných predpisov, úverového prostredia, ochrany investícií, voľnosti medzinárodného obchodu, vynucovania zmlúv a riešenia insolvencie) zaostávame za USA, Nemeckom, Rakúskom, Čínou i ČR, no sme hodnotení lepšie ako Maďarsko a Rumunsko

Nákladovosť podnikania zásadne ovplyvňuje mzdová úroveň, a to predovšetkým v prevádzkach s vysokým podielom mzdových nákladov na celkových nákladoch. V tomto parametri zaostávame za Nemeckom, USA a Rakúskom veľmi výrazne. Slovensko a Poľsko majú takmer zhodnú úroveň miezd, v rámci regiónu EMEA majú nižšie mzdy v porovnaní so SR v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Bulharsku, Litve, Turecku a i.

 

Viac informácií o prieskume a detailné výsledky všetkých 76 krajín nájdete na stránke www.totalworkforceindex.com 

Ponúkame vám možnosť objednať si analýzu trhu pracovných síl na mieru prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

Copy-of-TLACOVA-SPRAVA-8-1-370x56

Copy-of-TLACOVA-SPRAVA-11-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť