Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami rastie, je najväčší za posledných 15 rokov

Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami rastie, je najväčší za posledných 15 rokov

Bratislava, 14. júna 2021 – Spoločnosť ManpowerGroup zverejnila výsledky prieskumu Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021. Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

„Pandémia len urýchlila potrebu posunúť svet práce na novú úroveň. Vzhľadom na preskupenie životných priorít si zamestnanci želajú zmeniť existujúci stav. Chcú viac flexibility, chcú lepšie skĺbiť svoj pracovný život s osobným, hľadajú nové príležitosti pre svoj kariérny rast a menia sa aj ich mzdové nároky. Z pohľadu efektivity je pre firmy čoraz dôležitejšie udržať si svojich zamestnancov a venovať viac pozornosti zamestnaneckej retencii, pretože nábor nových talentov je v konečnom dôsledku vždy nákladnejší“, uvádza Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovensko.

 

 • Nedostatok talentov na Slovensku dosiahol rekordnú úroveň, a to za celú históriu skúmania nedostatku talentov s potrebným profilom.
 •  68 % slovenských zamestnávateľov zúčastnených v prieskume uvádza, že majú ťažkosti s náborom nových zamestnancov. 22 % slovenských firiem hlási, že s obsadzovaním voľných pracovných miest problémy nemajú a 10 % firiem si nie je v tejto otázke istých.

ManpowerGroup Slovensko sa do globálneho prieskumu ManpowerGroup Talent Shortage zapojilo v roku 2012. V tomto roku hlásilo ťažkosti pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií len 17% slovenských firiem.

 • Na Slovensku sa najviac sa s nedostatkom talentov potýkajú menšie podniky (10 až 49 zamestnancov) – 78 % ich hlási, že nemôžu dlhodobo nájsť dostatok vhodných uchádzačov.
 • Viac ako polovica veľkých firiem (nad 250 zamestnancov), a tiež mikropodnikov s menej ako 10 zamestnancami uvádza ťažkosti s obsadením pracovných miest – 61 %.
 • U stredne veľkých podnikov (50 až 249 zamestnancov) sa s nedostatkom talentov stretáva 71 % firiem.

 

Medzinárodné porovnanie

„Pandémia COVID-19 do oblasti zamestnávania významne zasiahla. Firmy s najnižšou úrovňou flexibility, rovnako ako pracovné pozície, ktoré je možné vykonávať len na pracovisku, čelia najväčším problémom pri obsadzovaní voľných pracovných miest,“ uvádza Zuzana Rumiz.

 • V roku 2021 sa celosvetovo až 69 % firiem potýka s nedostatkom talentov, čo je spojené s postupujúcou technologickou revolúciou, ktorá mení štruktúru pracovných pozícií, a tie vyvolávajú novú potrebu zručností na všetkých úrovniach.
 • Globálny priemer dosahuje rekordnú úroveň za celú históriu prieskumu od roku 2006, v tom roku hlásilo problémy s nedostatkom vhodných talentov 40% firiem.
 • Najväčšie ťažkosti s obsadzovaním pracovných miest aktuálne majú európski zamestnávatelia.
 • Akútny nedostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami je vo Francúzsku (88 %), Rumunsku (86 %), Švajčiarsku (83 %), Belgicku (83 %) a Turecku (83 %).
 • Naopak, najmenší nedostatok talentov zaznamenala Čína (28 %), USA (32 %), India (43 %) a Juhoafrická republika (46 %).

 

Pracovné pozície, ktoré je na Slovensku najťažšie obsadiť

Najhoršie obsaditeľné profily zamestnancov boli rozdelené do ôsmich základných skupín. Sú zoradené podľa podielu firiem, ktoré uvádzajú problémy s obsadzovaním týchto pozícií:

 1. Doprava a logistika (43 %)
 2. Výroba a spracovateľský priemysel (36 %)
 3. Predaj a marketing (8 %)
 4. IT (8 %)
 5. Administratívna podpora (7 %)
 6. HR (3 %)
 7. Pracovníci prvého kontaktu so zákazníkom (2 %)
 8. Ostatní (4 %)

10% opýtaných firiem sa nevedelo k otázke vyjadriť a 5% uviedlo, že s obsadením týchto pracovných miest nemajú žiadny problém.

 • Na trhu je predovšetkým nedostatok ľudí s technickým vzdelaním na všetkých úrovniach. Medzi najťažšie obsadzovanými pozíciami sa ocitli tak vysokokvalifikovaní IT špecialisti a lekári, či certifikovaní špecialisti ako zvárači, technici, mechanici, vodiči, účtovníci, ako i nekvalifikované pracovné pozície, ako napr. montážnici, operátori výroby, skladníci alebo personál pre sektor ubytovania a stravovania, ktorý sa zviecha po zásahu pandémie.
 • V digitálnej ére sa mnohé pracovné pozície zaobídu bez vysokoškolského titulu, dôraz sa presunie k praktickým, napr. digitálnym zručnostiam, ktoré bude potrebné neustále rozvíjať. Aj tie najtradičnejšie pracovné pozície sa s postupujúcimi novými technológiami menia a tento trend bude stále pokračovať.

 

Potreba mäkkých zručností je čoraz naliehavejšia

Pandémia dočasne ovplyvnila dopyt po niektorých zručnostiach, no v dlhodobom horizonte spôsobila urýchlenie už prebiehajúcich štrukturálnych zmien, ktoré sa dejú na trhu práce. Napríklad klesajúci záujem ľudí o prácu vo výrobnom sektore, zvyšujúca sa rýchlosť, s akou firmy menia svoje procesy prostredníctvom nových technológií – robotizácia a softwarová automatizácia – to všetko si žiada v krátkom čase rekvalifikovať veľké množstvo pracovníkov. Tieto zmeny ešte viac posilnili dôraz, ktorý firmy kladú na mäkké zručnosti zamestnancov.

V dobe rýchlych zmien a nestability organizácie, podľa nášho prieskumu, najnáročnejšie hľadajú u zamestnancov tieto zručnosti:

 1. Zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplína (44 %)
 2. Odolnosť, schopnosť zvládať stres, prispôsobivosť (29 %)
 3. Schopnosť argumentovať a riešiť problémy (20 %)
 4. Kreativita, originalita (19 %)
 5. Schopnosť spolupracovať a byť členom tímu (17 %)
 6. Iniciatívnosť (16 %)
 7. Kritické a analytické myslenie (15 %)
 8. Schopnosť aktívneho učenia, chuť do ďalšieho sebarozvoja (11 %)
 9. Vodcovstvo/leadership a sociálny vplyv (11 %)

23% slovenských firiem uviedlo, že žiadne z vyššie uvedených mäkkých zručností u slovenských kandidátov im pri hľadaní nových talentov nechýbajú alebo sa k tejto otázke nevedia vyjadriť.

 

Práca na diaľku, hybridná práca… Flexibilita len pre časť zamestnancov, nie pre všetkých? 

 • 81 % všetkých oslovených slovenských zamestnávateľov uviedlo, že v nasledujúcich 6-12 mesiacoch budú vyžadovať, aby ich zamestnanci vykonávali prácu výlučne na pracovisku, a to z toho dôvodu, že povaha ich práce si to žiada (napríklad výroba, a pod.).V porovnaní s minulým štvrťrokom, kedy sa takto vyjadrilo 61 % zamestnávateľov, je to nárast o 20%.
 • Veľká časť slovenských firiem sa však zároveň vyjadrila, že chcú svojim zamestnancom umožniť viac flexibility, a to aj v prípade pracovných pozícií, ktoré sa tradične vnímajú ako neflexibilné (t.j. neumožňujú vykonávať prácu vzdialene):
 • 35% opýtaných slovenských firiem uviedlo, že plánuje umožniť svojim zamestnancom flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby,
 • 30% plánuje zamestnancom ponúknuť zmiešaný model práce na diaľku a na pracovisku,
 • 32% uvádza, že zvažuje zavedenie flexibilného resp. kondenzovaného pracovného času
 • 9% chce ponúkať možnosť zdieľaných pracovných miest – job sharing
 • 9% firiem uvažuje o možnosti, že si zamestnanec bude môcť vybrať miesto, z ktorého bude pracovať a
 • 37% neuvažuje zaviesť ani jednu z vyššie uvedených možností alebo sa nevie vyjadriť.

 

Príležitosť pre organizácie: spoluvytvárať nový, lepší svet práce pre mnohých, nie pre menšinu

 • Žijeme v období priemyselnej revolúcie 4.0, ktorá sa označuje za digitálnu. Jej dosah si zatiaľ neviem celkom presne predstaviť, ale už teraz je jasné, že zásadným spôsobom mení spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme.
 • Požadované zručnosti zamestnancov sa rovnako rýchlo menia a organizácie sú nútené prispôsobiť svoje procesy všetkým týmto zmenám. Firmy, ktoré chcú prosperovať a byť konkurencieschopné musia prispôsobovať svoje požiadavky ponuke aktuálneho trhu práce, ale súčasne musia napĺňať očakávania a potreby zamestnancov, ktorí sú stále žiadanejší.
 • Firmy, vzájomne si konkurujúc na rovnakom pracovnom trhu, musia pritiahnuť, zaujať, udržať a rozvíjať tie najlepšie talenty.
 • Výsledky výskumu potvrdzujú, že prístup zamestnávateľov sa primárne musí sústrediť na potreby zamestnancov. Nová budúcnosť sveta práce, na prahu ktorej stojíme, musí zabezpečiť na jednej strane dosahovanie cieľov firiem, ale súčasne musí vyhovovať aj zamestnancom.
 • Ľudia i firmy potrebujú silné vedenie, pravidelnú transparentnú komunikáciu, kultúru, ktorá dáva priestor flexibilite a podporuje osobný rast a rovnováhu medzi pracovnou a súkromnou sférou, a to pre mnohých zamestnancov, nie iba pre menšinu.

Na čo by sa mali organizácie sústrediť?

 • Návrat na pracoviská? Zvážte možnosti, ako dať svojim zamestnancom viac na výber, podporte prácu na diaľku a kombinujte ju s prácou na pracovisku
 • Podporujte kultúru učenia ​
 • Ponúknite svojim zamestnancom viac flexibility, hľadajte formy, ktoré budú vyhovovať všetkým, nielen časti zamestnancov
 • ​Dbajte na psychickú a fyzickú pohodu zamestnancov
 • Budujte odolnosť u zamestnancovi, aj v organizáciách

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

O prieskume

Spoločnosť Infocorp vykonala kvantitatívny prieskum osloviac 19.046 zamestnávateľov zo všetkých priemyselných odvetví v 42 krajinách a teritóriách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hong Kong, Chorvátsko, Francúzsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Taliansko a Turecko.

 

Kompletné globálne i lokálne výsledky najnovšieho prieskumu Talent Shortage 2021 nájdete na:

https://go.manpowergroup.com/talent-shortage

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť