Dátum účinnosti: 25. máj 2018 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje rámec pre pochopenie osobných údajov, ktoré zhromažďuje kontrolór údajov (ako je definované nižšie), ako to vyžaduje zákon, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“). Osobné údaje budú kontrolované a spracované Prevádzkovateľom údajov v súlade s podmienkami tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Landererova 12, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 958 898, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na (1) osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania a príjemcom našich kariérnych služieb ako je outplacement, (2) našich dočasne pridelených zamestnancov, ktorých dočasne prideľujeme na výkon práce k iným užívateľským zamestnávateľom (klientom) a dodávateľov (fyzické osoby), ktorých využívame k plneniu zadávaných zákaziek pre našich klientov, (3) používateľov tu uvedených webových stránok a aplikácií (ďalej len „Stránky“), (4) zástupcov našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, (5) osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám a (6) osoby, ktoré nám odporúčajú osoby, potenciálnych kandidátov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnania. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre spoločnosť ManpowerGroup Slovensko s.r.o. alebo pre inú spoločnosť v rámci skupiny ManpowerGroup. Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy osobných údajov alebo osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako používame informácie, ako spracovávame a ochraňujeme zhromaždené informácie, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, komu ich prenášame a práva, ktoré môžu jednotlivci vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov. Opisujeme tiež, ako nás môžete kontaktovať o našich postupoch ochrany osobných údajov a uplatňovať vaše práva. Naše postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od krajín, v ktorých pôsobíme, preto, aby zohľadňovali miestne tradície a zákonné požiadavky. Konkrétne miestne podmienky si môžete pozrieť na našich lokálnych webových stránkach. Kliknite na jeden z odkazov uvedených nižšie, čím sa presuniete do uvedeného oddielu:

Oznámenie o ochrane osobných údajov 

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 
 • Ako využívame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 
 • Zákonnosť spracúvania 
 • Ako spracúvame a ochraňujeme osobné údaje 
 • Ako dlho uchovávame zhromažďované osobné údaje 
 • Zdieľanie osobných údajov 
 • Prenosy osobných údajov do iných krajín 
 • Vaše práva a možnosti 
 • Aktualizácie nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov 
 • Ako nás kontaktovať 

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 

Osobné údaje o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom našich internetových stránok, kanálov sociálnych médií a iných internetových aplikácií; na našich podujatiach; prostredníctvom telefónu a faxu; pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnaní; alebo v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi a klientmi. V závislosti od povahy vzťahu s Vami môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, najmä (ako to umožňujú miestne právne predpisy) 

 • kontaktných informácií (ako napr. meno, poštová adresa, emailový a telefonický kontakt); 
 • používateľského mena a hesla pri registrácii na našich stránkach; 
 • informácií, ktoré poskytnete o priateľoch alebo iných osobách, ktorých by ste chceli kontaktovať. (Prevádzkovateľ vychádza z predpokladu, že druhá osoba predtým dala povolenie/súhlas na takúto komunikáciu); a 
 • ďalších informácií, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkach. 

Navyše, ak ste dočasne pridelený zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie, uchádzate sa o pracovnú pozíciu alebo si vytvoríte účet, aby ste sa uchádzal(a) o nejakú pracovnú pozíciu, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov (ako dovoľuje miestny zákon): 

 • história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania; 
 • úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou; 
 • rodné číslo; 
 • dátum narodenia; 
 • pohlavie; 
 • informácie o bankovom účte; 
 • občianstvo a status pracovného povolenia;
 • informácie týkajúce sa daní;
 • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie); a
 • informácie obsiahnuté vo Vašom životopise (CV), motivačnom liste 
 • informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu; 
 • informácie týkajúce sa vášho zamestnania v našej Spoločnosti alebo u nášho klienta; 

a pokiaľ je to právnymi predpismi dovolené alebo prikázané: 

 • informácie o nespôsobilosti a zdravotnom stave; 
 • výsledky testov na požívanie drog, informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti. 

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete o ďalších osobách, ako napríklad informácie týkajúce sa kontaktov v prípade naliehavých situácii. 

 

Ako využívame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 

Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje k nasledujúcim účelom spracovania osobných údajov (ako umožňujú miestne právne predpisy): 

 • sprostredkovanie zamestnania a poskytovania riešení týkajúcich sa pracovnej sily a zapájania ľudí do práce; 
 • vytváranie a spravovanie on-line účtov; 
 • spracovanie platieb; 
 • riadenie našich vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi; 
 • zasielanie propagačných materiálov, upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s Oznámením o Cookie a reklame Prevádzkovateľa o dátových súboroch cookie a reklame (ktoré je v tomto dokumente obsiahnuté odkazom); 
 • informovanie o špeciálnych akciách, programoch, ponukách, anketách, konkurzoch a prieskumoch trhu a poskytovanie účasti na nich; 
 • odpovedanie na otázky a žiadosti 
 • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja, zdokonaľovania, analýzy a zlepšovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovných, audítorských a iných interných funkcií); 
 • ochranu, identifikáciu a snahu predchádzať podvodom a inej nezákonnej činnosti, pohľadávkam a iným záväzkom; a 
 • dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných noriem, zmluvných záväzkov a našich pravidiel. 

Všetky spracovateľské aktivity budú vykonané na základe odpovedajúcemu právneho dôvodu, ktorý najmä zahŕňa: 

 • Váš súhlas alebo explicitný súhlas dotknutej osoby, ak to vyžadujú platné právne predpisy (napr. spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové aktivity či kontinuálne sprostredkovanie zamestnaní); 
 • zabezpečenie, že splníme povinnosti, ktoré nám určujú právne predpisy (napr. že splníme naše registračné povinnosti zamestnávateľa či odvedieme dane z Vašich príjmov v prospech štátnych inštitúcií). V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov požiadavkou právnych predpisov a existuje povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť; v prípade, že požadované osobné údaje neposkytnete, môže nám alebo Vám vzniknúť škoda. 
 • zabezpečenie, že splníme povinnosti zo zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú (napr. že Vás dočasne pridelíme k výkonu práce u nášho klienta či že Vám vyplatíme mzdu v správnej výške), alebo aby sme vykonali opatrenia, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy, o čo ste požiadali (napr. aby sme s Vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo Vám poskytnúť službu v oblasti práce a kariéry). V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou zmluvy alebo pre uzavretie zmluvy; v prípade, že požadované osobné údaje neposkytnete, nemohli by sme splniť naše zmluvné povinnosti a z týchto dôvodov nebudeme môcť s Vami zmluvu vôbec uzavrieť. 
 • nevyhnutnosť pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako je podrobnejšie popísané nižšie (napr. sprístupnenie internetovej stránky používateľovi, aby mu boli poskytnuté ponúkané služby či výpočet našej odmeny, ktorú účtujeme našim klientom). 

Okrem vyššie uvedených aktivít, ak ste dočasne prideleným zamestnancom alebo uchádzačom o prácu a uchádzate sa o pozíciu alebo si vytvoríte účet, ktorým sa budete uchádzať o pozíciu, ako to umožňujú mieste právne predpisy, používame Vaše osobné údaje, ako sú vyššie opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov pre nasledujúce účely: 

 • zaistiť Vám pracovné príležitosti a prácu; 
 • poskytnúť Vám služby v oblasti ľudských zdrojov; 
 • poskytnúť ďalšie služby, ako sú školenia, kariérne poradenstvo a služby na zmenu povolania; 
 • posúdiť Vašu vhodnosť ako kandidáta na prácu a posúdiť Vašu kvalifikáciu pre danú pozíciu; 
 • a vykonávať analýzy údajov, ako napríklad: (i) analýzu našej databázy uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov; (ii) hodnotenie individuálneho výkonu a schopností, vrátane hodnotenia pracovných zručností a schopností; iii) identifikácia nedostatkov zručností; (iv) využívanie informácií na porovnanie jednotlivcov a potenciálnych príležitostí a (v) analýza tzv. pipelinových údajov (trendy týkajúce sa postupov pri prijímaní zamestnancov). 

Pokiaľ tieto informácie budeme chcieť využiť taktiež aj inými spôsobmi, zvlášť Vás o tom budeme vopred informovať. 

 

Zákonnosť spracúvania 

Prevádzkovateľ môže spracovávať Vaše osobné údaje k určitému oprávnenému obchodnému účelu, ktorým môže byť: 

 • zlepšenie a personalizovanie našich služieb a komunikácie v prospech našich klientov, uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov; 
 • identifikovanie podvodu a jeho zamedzenie; 
 • zvýšenie bezpečnosti našich sietí a informačných systémov; 
 • lepšie pochopiť spôsob, akým ľudia komunikujú s našimi webovými stránkami; 
 • priamy marketingu; 
 • zasielanie komunikačných správ a oznámení, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať; 
 • určenie účinnosti propagačných kampaní a reklamy; 
 • výkon našich práv voči Vám či našim klientom a obchodným partnerom; 
 • splnenie zmluvných povinností voči našim klientom či obchodným partnerom. 

Vždy, keď spracovávame údaje na tieto účely, zabezpečíme, aby sme Vaše práva dodržiavali a zohľadňovali. Máte právo vzniesť námietky voči takémuto spracovaniu a ak toto právo si prajete uplatniť, kliknite tu. Majte, prosím, na pamäti, že ak uplatníte svoje právo vzniesť námietku, môže to mať vplyv na našu schopnosť vykonávať a dodávať služby pre Vás a vo Váš prospech. 

 

Ako spracúvame a ochraňujeme osobné údaje 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v tomto oznámení a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia. Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aby sme zabezpečili primeranú bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, uplatňujeme nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 

 • šifrovanie údajov v tranzite; 
 • silné kontroly overovania používateľa; 
 • tvrdšiu sieťovú infraštruktúru; 
 • riešenia monitorovania siete; 

 

Ako dlho uchovávame zhromažďované osobné údaje 

V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú. Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na: 

 • nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť Vami požadované služby; 
 • s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania Prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch; 
 • existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov, ktoré spracovanie a súvisiace uchovávanie je nevyhnutné na konkrétne časové obdobie. 

 

Zdieľanie osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, nezverejňujeme, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo v samostatných oznámeniach poskytnutých v súvislosti s konkrétnymi činnosťami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s obchodnými partnermi, ktorí poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Týchto obchodných partnerov neoprávňujeme, aby používali alebo zverejňovali informácie, okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Vaše osobné údaje taktiež môžeme zdieľať (i) s našimi dcérskymi spoločnosťami a právne prepojenými spoločnosťami; (ii) ak ste uchádzač o zamestnanie, (iii) s klientmi, ktorí môžu mať k dispozícii pracovné príležitosti alebo záujem o umiestnenie našich uchádzačov o prácu, prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, prekladatelia, aby sme pre Vás našli zamestnanie či Vám pomohli zaistiť vstup na pracovný trh; a (iv) s ostatnými, s ktorými pracujeme, s právnymi a daňovými poradcami a špecialistami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov. Okrem toho môžeme o Vás zverejňovať osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, (i) ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom; ii) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe žiadosti o zákonné zverejnenie; a (iii) keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo nezákonných činností. Taktiež si vyhradzujeme právo na prenos osobných údajov, ktoré o Vás máme, v prípade, že predáme alebo presunieme celú, alebo časť našej Spoločnosti, alebo majetku (platí to aj v prípade reorganizácie, zániku alebo likvidácie). 

 

Prenosy osobných údajov do iných krajín 

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžeme prenášať i do krajín odlišných od krajiny, v ktorej boli Vaše osobné údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, a takéto prenosy budú v súlade s platnými právnymi predpismi. Krajiny, do ktorých môžeme presunúť osobné údaje zhromaždené o vás, môžu byť: 

 • v rámci Európskej únie, 
 • mimo Európskej únie. 

Pri prenose osobných údajov z Európskej únie do krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sídlia mimo Európsku úniu, prenos prebieha na základe:  

 • rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „EK“) o tom, že v tejto krajine je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov 
 • v prípade neexistencie rozhodnutia o primeranosti, iných zákonom povolených dôvodov, a to buď na základe a) právne záväzného a vynútiteľného nástroja medzi verejnými úradmi alebo orgánmi; b) záväzných firemných pravidiel; či c) štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov (predtým nazývanej doložky o modeloch) prijatej EK atď. 

 

Vaše práva a možnosti ako dotknutej osoby 

Ak to umožňuje príslušné právo, dotknutá osoba môže podľa článkov 15 až 22 GDPR uplatňovať tieto špecifické práva: 

 • Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom s cieľom overiť, či sú jej osobné údaje spracované v súlade so zákonom. 
 • Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa o nej vedú s cieľom chrániť presnosť takýchto informácií a prispôsobiť ich spracovaniu údajov. 
 • Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo požiadať, aby správca údajov o nej vymazal informácie a aby tieto údaje už viac nespracoval. 
 • Právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo požadovať, aby kontrolór údajov spracoval jeho/jej údaje v obmedzenej miere. 
 • Právo na prenos údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať prenosnosť údajov, čo znamená, že dotknutá osoba môže prijať pôvodne poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte, alebo že dotknutá osoba môže požiadať o prenos údajov iného dátového kontrolóra. 
 • Právo na námietku: Dotknutá osoba, ktorá poskytne kontrolórovi údajov osobné údaje, má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z viacerých dôvodov uvedených v GDPR bez toho, aby musela svoje rozhodnutie zdôvodniť. 
 • Právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu: Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto profilovanie vytvára právny účinok týkajúci sa dotknutej osoby alebo ho/ju podobne významne ovplyvňuje. 
 • Právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje nariadenie GDPR. 

Vždy, keď je spracovanie založené na súhlase, ako je to v článku 7 nariadenia GDPR, dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Pokiaľ potrebujete viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov, pozrite si sekciu Ako nás kontaktovať. 

 

Aktualizácie nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môže byť pravidelne aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. Ohľadom významným zmien Vás upozorníme uverejnením výrazného oznámenia na našich internetových stránkach, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie. 

 

Ako nás kontaktovať 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto Oznámeniu o ochrane osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať svoje práva, napíšte na poštovú/emailovú adresu: ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Landererova 12, 811 09  Bratislava, Slovenská republika www.manpower.sk/ochrana-osobnych-udajov  

 

Formulár pre podanie žiadosti subjektu údajov: tu