Čo motivuje slovenské firmy k spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti

Výsledky prieskumu ManpowerGroup a zverejnenie ESG správy za roky 2021-2022

MPG_two_women_green_chairs_2_CMYK-2048x1528

Približne tretina slovenských firiem má vypracovanú stratégiu a ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti, environmentálnej udržateľnosti a zásad riadenia (ESG stratégiu z angl. – Environmental, Social and Governance). Ďalšia tretina firiem plánuje v tomto smere podniknúť kroky – identifikovať a rozvíjať dlhodobé ciele a ESG stratégiu. Vyplýva to z prieskumu ManpowerGroup Slovensko, ktorý sa realizoval na vzorke 510 zamestnávateľov.

V prieskume tiež 18% spoločností uviedlo, že nemajú v úmysle tvoriť ESG stratégiu a 15% sa k otázke nevyjadrilo.

Slovenské firmy motivuje najčastejšie k spoločenskej zodpovednosti či udržateľnosti  snaha znížiť svoje náklady. Ako hlavný dôvod to uvádza 42% opýtaných firiem. Ďalším dôvodom je potreba dodržiavania legislatívy (39%). Necelá tretina firiem priznala, že ESG stratégia im má pomôcť pri budovaní reputácie (31%).

Zavádzanie ESG je pre firmy dôležité aj z hľadiska naplnenia hodnôt organizácie či získania konkurenčnej výhody. Približne štvrtina firiem verí, že riadenie sa zásadami ESG im môže pomôcť získať talentovaných ľudí či udržať si ich vo firme.

Spomedzi firiem, ktoré majú ESG stratégiu, sa najviac zameriava na ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti (34%), nasleduje oblasť environmentálnej udržateľnosti (30%) a napokon zásady riadenia (14%).

ESG stratégia má u slovenských firiem dopad aj na plány v oblasti náboru. V prieskume 35% zamestnávateľov uviedlo, že plánuje nábor nových pracovníkov v súvislosti s realizáciou ESG stratégie. Ďalších 18% plánuje prizvať externých konzultantov a 38% spoločností plánuje zvyšovať kvalifikáciu svojich interných ľudí prostredníctvom školení.

PRACUJEME NA ZMENE SVETA

Spoločnosť ManpowerGroup zverejnila správu Working to Change the World za roky 2021-2022.

Tri piliere ESG stratégie spoločnosti ManpowerGroup – Planéta, Ľudia a prosperita a Princípy riadenia – sú navrhnuté tak, aby sa zaoberali najnaliehavejšími globálnymi problémami, od zmeny klímy po nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom sa sústredí na oblasti, ktoré dokáže najviac ovplyvniť.

PLANÉTA

ManpowerGroup bola prvou spoločnosťou vo svojom odvetví, ktorá si stanovila vedecky overené potvrdenie cieľov v oblasti klímy – v rámci iniciatívy Science Based Target (SBTi).  Popri tom už jedenásty rok podáva správy o klíme ako súčasť projektu CDP (Carbon Disclosure Project), a to s lepšími s výsledkami, ako sú priemery v odvetví.

Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť 39-percentné zníženie prevádzkových emisií oproti roku 2019, čím sa priblížila k svojmu cieľu znížiť emisie o 60% do roku 2030.

V snahe zmierniť svoj dopad na životné prostredie, spoločnosť ManpowerGroup podnikla nevyhnutné kroky. Patrí medzi nich navýšenie podielu obnoviteľných zdrojov, elektrifikácia vozového parku, dekarbonizácia dochádzania do práce či minimalizovanie pracovných ciest.

ĽUDIA A PROSPERITA

Spoločnosť ManpowerGroup sa zaviazala presadzovať rozmanitosť, rovnosť, inklúziu a spolupatričnosť na pracovisku a stanovila si ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2025 50-percentnú rodovú diverzitu na globálnej úrovni vedenia. Za posledných 10 rokov spoločnosť ManpowerGroup prekročila 30-percentnú rodovú diverzitu v predstavenstve a jej globálna pracovná sila v roku 2021 predstavovala 60 % žien.

Vďaka programu Manpower MyPath, ktorý poskytuje personalizované poradenstvo a možnosti zvyšovania kvalifikácie, spoločnosť  zmenila 182 000 životov.

Za kľúčové pre dosiahnutie vyššej zamestnateľnosti a prosperity, považuje ManpowerGroup okrem podpory diverzity, rovnosti a inklúzie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie.

ZÁSADY RIADENIA

ManpowerGroup bola spoločnosťou Ethisphere vymenovaná za jednu z najetickejších spoločností na svete už trinásty rok po sebe. Je tak jedinou spoločnosťou v odvetví, ktorá získala toto ocenenie za viac ako desať rokov.

Doteraz dosiahla platinové, zlaté a strieborné hodnotenie EcoVadis v 24 krajinách a na globálnej úrovni.

Už dvanásty rok je firma zaradená do rebríčka Dow Jones Sustainability Index a medziročne si zlepšila svoje skóre.

 

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť